P

pysas

A python wrapper to run XMM SAS analysis